01
wrz

Udostępnij na:Mariusz Weiss

Polisolokata „MultiAsset Invest” oferowana przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group uznana po raz kolejny za nieważną

W 2017 r. Klient Kancelarii zawarł z Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group umowę ubezpieczenia na życie z UFK ze składką jednorazową „MultiAsset Invest”. Umowa została zawarta za pośrednictwem agenta – Idea Bank S.A. Agent wskazał na niskie ryzyko produktu, potencjał zysku 3-4-krotnie wyższy niż na lokacie, brak konieczności śledzenia wyników i samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz elastyczność co do możliwości wycofania środków w razie potrzeby. Wszystkie te informacje okazały się nieprawdziwe, jednak ta ostatnia okazała się dla Klienta szczególnie szkodliwa.

Klient wpłacił jednorazową składkę ubezpieczeniową w znacznej wysokości. Wobec tego, że wbrew zapowiedziom wartość nabytych za składkę Klienta jednostek funduszu inwestycyjnego systematycznie spadała, Klient zdecydował się rozwiązać umowę i wypłacić zainwestowane środki. Tymczasem ubezpieczyciel wskazał, iż zarządzający funduszem inwestycyjnym, w który zainwestowano wpłaconą składkę (Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia (Rockbridge TFI S.A.) poinformował go o braku realizacji zlecenia wykupu certyfikatów inwestycyjnych a w konsekwencji, że wypłata środków należnych Klientowi będzie realizowana tylko wtedy, gdy fundusz będzie realizował transakcje wykupu. Oznaczało, to że ubezpieczyciel nie wypłaci Klientowi należnych środków i nie wiadomo kiedy będzie to możliwe. W kolejnych (zwykle miesięcznych okresach) ubezpieczyciel wypłacał naszemu Klientowi jedynie drobne kwoty informując o kolejnych „redukcjach” żądania umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Do dnia wniesienia pozwu, a zatem w ciągu roku od zakończenia umowy, wypłacił naszemu Klientowi jedynie ok. ¼ wpłaconych przez niego środków. Co istotne, kolejne wypłaty dokonywane były w oparciu o aktualną (spadającą) wartość umarzanych certyfikatów inwestycyjnych. Klient nie tylko nie otrzymał swoich środków bezpośrednio po rozwiązaniu umowy, ale dodatkowo częściowe wypłaty były coraz mniejsze na skutek postępującego spadku wartości jednostek uczestnictwa w funduszu. Doszło do absurdalnej sytuacji – pomimo że Klient rozwiązał umowę właśnie dlatego, aby uniknąć dalszego spadku wartości zainwestowanej składki, nie wypłacono mu środków wg wartości aktualnej na moment rozwiązania umowy, lecz zatrzymano je, a ich wartość nadal spadała. Klient z uwagi na wprowadzenie go w błąd złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy, a także podjął interwencję u Rzecznika Finansowego, lecz działania te nie spowodowały wypłaty przez ubezpieczyciela należnych Klientowi środków.

W 2019 r. Kancelaria w imieniu Klienta złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o zasądzenie od ubezpieczyciela zwrotu zatrzymanych środków z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Wskazaliśmy, że przedmiotowa umowa jest nieważna, przede wszystkim z uwagi na jej sprzeczność z istotą stosunku ubezpieczenia, a także z zasadami współżycia społecznego. Argumentowaliśmy też, że postanowienie umowne umożliwiające ubezpieczycielowi odmowę wypłaty świadczenia z uwagi na brak zrealizowania transakcji umorzenia certyfikatów funduszu inwestycyjnego przez fundusz inwestycyjny jest klauzulą abuzywną (niedozwoloną). Zauważyliśmy wreszcie, nasz Klient iż stał się ofiarą nieuczciwej praktyki rynkowej agenta pozwanego, który podał mu nieprawdziwe informacje na temat umowy. Wyrokiem z dnia 10 lipca br. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił nasze powództwo w całości. W ustnych motywach wyroku Sąd akcentował, że przedmiotowa umowa jest nieważna z uwagi na jej sprzeczność z istotą stosunku ubezpieczenia. Wyrok jest nieprawomocny.

Po raz kolejny okazało się, że unormowania zawarte w umowach ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym są często nieprawidłowe i prowadzą do bezprawnego pozbawienia ubezpieczonych należnych im świadczeń.

Sprawę prowadził radca prawny Mariusz Weiss z kancelarii Konieczny, Polak Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Poznaniu.

Udostępnij na: