Prawo umów

Prawo umów

Prawo umów obejmuje swoim zakresem wszelkie czynności towarzyszące negocjowaniu, zawieraniu oraz wykonywaniu umów cywilnoprawnych i umów handlowych. W prawie polskim umowa jest podstawową czynnością prawną kreującą skutki pomiędzy stronami – oznacza to, że sformułowanie jej postanowień jest kluczowe dla zabezpieczenia interesów stron podczas poprawnego przebiegu współpracy.

Kancelaria Konieczny, Polak i Partnerzy od lat doradza podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w procesie zawierania i realizowania umów. Dokonujemy wszechstronnej analizy wzorów umów pod kątem zabezpieczenia słusznych interesów naszych klientów, a także proponujemy rozwiązania zapewniające pomyślny przebieg transakcji pomiędzy kontrahentami.

Osoba kontaktowa

Michał Polak
radca prawny, partner

Nasz Zespół posiada szeroką wiedzę w zakresie klauzul stosowanych w umowach, obecnych zarówno na gruncie praktyki polskiej jak i regulacji zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem klauzul obecnych w systemie common law). Mamy doświadczenie w sporządzaniu międzynarodowych umów handlowych opartych o przepisy takich aktów prawnych jak Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów czy też licznych rozporządzeń wydawanych przez instytucje i organy Unii Europejskiej a dotyczących jurysdykcji bądź prawa właściwego dla wszelkiego rodzaju stosunków.

Zakres usług:

  • sporządzanie umów bilateralnych i multilateralnych;
  • przeprowadzanie analizy klauzul we wzorcach umów;
  • formułowanie klauzul zabezpieczających interesy danej strony;
  • doradztwo w zakresie współpracy z kontrahentami zagranicznymi;
  • doradztwo przy zawieraniu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym;
  • analiza postanowień umownych pod względem prawa unijnego oraz międzynarodowego.

Osoba kontaktowa

Michał Polak
radca prawny, partner