Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, kiedy z powodu utraty płynności emitent zaprzestał obsługi obligacji (nie wypłacił odsetek bądź nie dokonał ich wykupu w dacie zapadalności) lub naruszył inny warunek emisji (np. nie ustanawia zabezpieczeń). Zdarza się również, iż emitent wykorzystując łatwowierność bądź nieznajomość przepisów prawa oraz charakterystyki instrumentów finansowych namawia obligatariusza na konwersję przysługujących mu roszczeń z tytułu obligacji na udziały w spółkach celowych – częstokroć powiązanych kapitałowo z emitentem.

W efekcie nabywca obligacji narażony jest na duże ryzyko utraty zainwestowanego kapitału, który częstokroć stanowi oszczędności całego życia. Dlatego ważne jest, aby w odpowiednim czasie wszcząć procedurę zmierzającą do odzyskania zainwestowanych środków. Jeżeli emitent pomimo skierowania do niego roszczeń przez obligatariusza nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do uregulowania swoich zobowiązań, należy niezwłocznie skierować sprawę na drogę sądową celem zabezpieczenia należności z obligacji korporacyjnych. Tylko sprawne podjęcie windykacji daje szansę na odzyskanie zainwestowanych w obligacje korporacyjne pieniędzy.

Osoba kontaktowa

Tomasz Konieczny
radca prawny, partner

Kancelaria Konieczny, Polak i Partnerzy prowadzi profesjonalną obsługę prawną w zakresie odzyskiwania należności z obligacji korporacyjnych, które przestały być spłacane przez emitenta. W zakresie świadczonych usług Kancelaria bazując na posiadanym doświadczeniu kieruje się zasadą zachowania najoptymalniejszego środka dochodzenia roszczeń obligatariusza, z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez emitenta oraz sporządzonych zapisów warunków emisji obligacji.

Kancelaria, w zakresie świadczonej pomocy prawnej, wspiera również obligatariuszy posiadających obligacje typu GetBack, w których sprzedaży pośredniczyły takie podmioty jak: Idea Bank, Lion’s Bank, Citi Handlowy, Alior Bank, Dom Maklerski PKO BP, Polski Dom Maklerski i Michael / Ström.

Zakres usług:

  • analiza i opiniowanie zapisów warunków emisji obligacji;
  • doradztwo w zakresie bieżących czynności dokonywanych pomiędzy emitentem a obligatariuszem;
  • reprezentacja obligatariusza podczas czynności podejmowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy;
  • pośrednictwo w relacjach z ustanowionym administratorem zabezpieczeń;
  • zabezpieczenie interesów obligatariuszy wobec emitentów;
  • zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym;
  • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym.

Osoba kontaktowa

Tomasz Konieczny
radca prawny, partner