Polisolokaty

Polisolokaty

Kancelaria Konieczny, Polak i Partnerzy wspomaga kompleksowo osoby, które utraciły swoje oszczędności w związku z przystąpieniem do tzw. polisolokat. Polisolokaty to potoczne określenie umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Umowy te w założeniu miały w sobie łączyć cechy charakterystyczne dla klasycznej umowy ubezpieczenia (tj. stanowić ubezpieczenie od zajścia określonych wypadków) oraz walor oszczędnościowo-inwestycyjny. W związku z tym umowy te wydawały się znakomitym rozwiązaniem dla osób, które z jednej strony chciały zabezpieczyć siebie lub swoich bliskich na wypadek zajścia określonych zdarzeń, a z drugiej osiągnąć zysk poprzez zainwestowanie zgromadzonych przez siebie oszczędności.

Niestety rzeczywistość okazała się zgoła inna. W bardzo wielu przypadkach ubezpieczyciele konstruowali umowy w taki sposób, że zawierały tylko pozorny element ochronny, a w istocie były „czystymi” umowami o inwestowanie środków wpłacanych przez klienta zakładu ubezpieczeń. Jednocześnie umowy te nie zawierały nie tylko żadnej gwarancji, że zainwestowanie środki przyniosą zysk, ale także nie gwarantowały ochrony zainwestowanego kapitału przed spadkiem wartości. Co więcej, umowy te zawierały też jawne lub ukryte kary umowne za odstąpienie od umowy. W rezultacie osoba chcąca wycofać się z umowy z uwagi na postępującą stratę wartości zainwestowanych środków doznawała nie tylko tej straty, ale także narażała się na poniesienie dodatkowych kar finansowych. W praktyce odbywa się to poprzez dodatkowe zmniejszenie wypłaconej przez ubezpieczyciela wskutek rozwiązania umowy. W rezultacie bardzo wiele polisolokat zostało uznanych za tzw. toksyczny produkt finansowy.

Osoba kontaktowa

Mariusz Weiss
radca prawny

Aktualnie nie budzi większych wątpliwości, że niedozwolone są kary umowne za rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na który została zawarta. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel pobierze od nas taką opłatę, możemy domagać się jej zwrotu. Znacznie więcej wątpliwości budzi zagadnienie, czy umowy te można uznać w ogóle za ważne. Przesądzenie tej kwestii na rzecz twierdzenia o nieważności całej umowy ma ogromne znaczenie praktyczne, bo w takiej sytuacji możemy domagać się nie tylko zwrotu pobranej od nas kary, ale całości wpłaconych przez nas składek (innymi słowy nie ponosimy też straty wynikającej ze spadku wartości zainwestowanego przez nas kapitał). Naszym zdaniem istnieją bardzo mocne argumenty na rzecz twierdzenia o nieważności tych umów, w szczególności z uwagi na brak rzeczywistego elementu ochronnego w tych umowach. Takie stanowisko przyjmuje coraz więcej sądów, jednak nie można jeszcze mówić o utrwalonej linii orzeczniczej w tym zakresie. Procesy o zwrot całości wpłaconych składek cechują się więc większym ryzykiem przegranej niż procesy o zwrot jedynie kary umownej za rozwiązanie umowy przed czasem.

Zakres usług:

  • analiza treści umów – polisolokat – zawieranych z ubezpieczycielami;
  • doradztwo w przedmiocie rozwiązania/kontynuowania umowy polisokolaty;
  • reprezentacja w postępowaniach polubownych, przed Rzecznikiem Finansowym i in.;
  • występowanie przed ubezpieczycielem w postępowaniu dotyczącym rozwiązania umowy;
  • reprezentacja w postępowaniach przedprocesowych, sądowych i egzekucyjnych;

Osoba kontaktowa

Mariusz Weiss
radca prawny