Leasingi

Leasingi

Kancelaria Konieczny, Polak i Partnerzy udziela kompleksowej pomocy w sprawach dotyczących umów leasingu. Umowa tego typu umożliwia osobom i firmom nieposiadającym w danym momencie środków na nabycie określonego przedmiotu (np. pojazdu czy określonych maszyn) oraz korzystanie z niego przez określony czas w zamian za wynagrodzenie płatne w ratach (nie niższe niż wartość przedmiotu leasingu). W praktyce rynkowej po zakończeniu okresu, na który zawarto umowę leasingu, korzystający (zwany potocznie leasingobiorcą) może nabyć przedmiot leasingu od leasingodawcy (finansującego) za niewielkim wynagrodzeniem. W istocie mamy więc do czynienia ze swego rodzaju kredytowaniem nabycia określonego przedmiotu.

Trzeba jednak pamiętać, że umowa leasingu rodzi również poważne ryzyka. W szczególności są one związane z jej przedwczesnym wygaśnięciem na skutek utraty przedmiotu leasingu, np. w wyniku kradzieży w okresie trwania umowy. W takiej sytuacji finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody. Dla rozliczenia umowy leasingu wskutek jej przedwczesnego wygaśnięcia z powodu utraty przedmiotu leasingu kluczowy jest zatem sposób rozumienia owych „korzyści powstałych na skutek wcześniejszej spłaty rat”, jak również właściwe ubezpieczenie przedmiotu leasingu. Prawidłowe ustalenie tych korzyści, jak i właściwie ustalone odszkodowanie winny w zasadzie niwelować obowiązek spłaty pozostałych rat.

Osoba kontaktowa

Mariusz Weiss
radca prawny

Niestety w praktyce zdarza się, że przedmiot leasingu nie jest właściwie ubezpieczony albo leasingodawcy w sposób nieprawidłowy określają korzyści uzyskane wskutek wcześniejszej spłaty rat. Może też zdarzyć się, że wprawdzie przedmiot leasingu jest prawidłowo ubezpieczony, lecz ubezpieczyciel niezasadnie odmawia wypłaty odszkodowania lub zaniża odszkodowanie. Taka sytuacja prowadzić może od znacznego obciążenia finansowego leasingobiorcy i to bez uzyskania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Trzeba przy tym wskazać, że leasingodawcy często zabezpieczają swoje roszczenia wekslem, co bardzo utrudnia obronę leasingobiorcy w sądzie. W takich sytuacjach mogą Państwo liczyć na pomoc Kancelarii. Analizujemy umowy leasingu pod kątem ryzyk wynikających z nich dla leasingobiorców, kontrolujemy prawidłowość postępowania leasingodawców, w szczególności w zakresie rozliczenia umowy, analizujemy prawidłowość ubezpieczenia przedmiotu leasingu, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych.

 

Zakres usług:

  • analiza treści umów leasingu oraz umów ubezpieczenia przedmiotu leasingu;
  • analiza decyzji ubezpieczycieli odnoszących się do przedmiotu leasingu;
  • ocena prawidłowości rozliczenia umowy leasingu po jej wygaśnięciu;
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;

Osoba kontaktowa

Mariusz Weiss
radca prawny