09
mar

Udostępnij na:Prywatne: Magdalena Grzelak

Zmiany w CRBR

Podstawowym aktem prawnym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.). Wskazuje ona organy i podmioty funkcjonujące w ramach tego systemu oraz określa ich obowiązki i uprawnienia. W ramach systemu funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr gromadzi dane beneficjentów rzeczywistych tj. osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Celem rejestru jest uniemożliwienie przestępcom ukrycia swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Wcześniej pisaliśmy o tym tutaj: LINK

W dniu 19 stycznia 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt zmiany  ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw będący implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Projekt zawiera  przepisy o charakterze doprecyzowującym, modyfikującym treść obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.) transponujących dyrektywę 2015/849 (w jej pierwotnym brzmieniu). Innymi słowy, polskie prawo zostało dostosowane do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Nowe rozwiązania mają na celu m.in. zwiększenie przejrzystości operacji finansowych.

Najważniejsze zmiany to:

  1. doprecyzowanie listy instytucji, na które obowiązki nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez m.in. dodanie: przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na: obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, a także przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie ww. towarami,  spółek partnerskich, europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, spółek europejskich,  spółdzielni, spółdzielni europejskich, stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacji;
  2. uszczegółowienie niektórych definicji, m. in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy;
  3. rozszerzenie zakresu gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) statystyk;
  4. uszczegółowienie zasad dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego. Wprowadzony zostanie mechanizm weryfikacji prawidłowości informacji znajdujących się w CRBR. Instytucje obowiązane (np. bank czy notariusz) będą miały obowiązek odnotowywania rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w CRBR a stanem faktycznym dotyczącym klienta ustalonym przez te instytucje;
  5. wprowadzenie dodatkowej sankcji w przypadku podaniach danych niezgodnych ze stanem faktycznym (oprócz sankcji za brak zgłoszenia). Wysokość sankcji pozostaje bez zmian i wynosi ona do 1. 000 000 zł;
  6. sprecyzowanie terminu na dokonanie zmian aktualizacyjnych do CRBR. Tak jak poprzednio wynosić on będzie 7 dni. Ustalenie dnia, od którego niniejszy termin zaczyna biec, będzie podlegało indywidualnej analizie w zależności od dokonanych zmian. W niektórych przypadkach aktualizacji będzie trzeba dokonać przed rejestracją tej zmiany w KRS

Podsumowując, w naszej ocenie planowane zmiany wpłyną znacząco na działalność przedsiębiorców poprzez obowiązkową aktualizację danych w CRBR, w krótkim terminie 7 dni, pod groźbą kary do 1.000 000 zł. Nowe obowiązki pojawią się również dla podmiotów dodanych do listy zobowiązanych instytucji.

Wyżej wskazane rozwiązania mają, co do zasady, wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Przebieg prac można śledzić tutaj: LINK

Udostępnij na: