25
mar

Udostępnij na:Zmiana rozstrzygnięcia w sprawie umowy kredytu dawnego GE Money Bank! Odsetki od 2017 r. i nieuwzlędniony zarzut zatrzymania

Umowy kredytów dawnego GE Money Bank przestały już straszyć kredytobiorców i ich pełnomocników. Jeszcze kilka lat temu sądy w Gdańsku (bo tam lądowała w przeszłości większość tego typu spraw z uwagi na siedzibę Banku BPH S.A. obsługującego aktualnie dawne kredyty GE Money Bank) uważały, że klauzula indeksacyjna odwołująca się do średniego kursu NBP powiększonego/pomniejszego o marżę banku może być rozczłonkowana. W praktyce skutkowało to jedynie „odspreadowaniem” kredytu, a nie jego „odfrankowieniem” czy stwierdzeniem nieważności.

To, że tego typu zabieg polegający na uznaniu tylko pewnej części postanowienia umowy za niedozwoloną i bezskuteczną był nieprawidłowy wynika z wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r., C-19/20, który zresztą zapadł w odpowiedzi na pytania prejudycjalne gdańskiego Sądu Okręgowego. W efekcie w krótkim czasie po tym jakże ważnym rozstrzygnięciu luksemburskiego Trybunału orzecznictwo sądów w Gdańsku przeszło istotną metamorfozę w kierunku poszanowania praw konsumentów i zapewnienia im skutecznej ochrony przed nieuczciwymi warunkami umowy.

Jednym z ostatnich przykładów na to jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 marca 2022 r., sygn. I ACa 79/21 (wydany w składzie SSA M. Rybicka-Pakuła), w którym na skutek naszej apelacji doszło do zmiany niekorzystnego dla kredytobiorców (gdyż zasądzającego jedynie zwrot tzw. spreadów) wyroku SO w Gdańsku z 17 listopada 2020 r., sygn. I C 642/17 (w składzie SSR del. B. Grygiel-Stelina) i zasądzenia pozostałych kwot dochodzonych pozwem przy przesłankowym uznaniu umowy kredytu za nieważną.

Co równie ważne, sąd zasądził na rzecz kredytobiorców odsetki od lipca 2017 r. (same odsetki wyniosły w tej sprawie kilkadziesiąt tysięcy złotych), a także nie uwzględnił zgłaszanego przez pełnomocników banku BPH zarzutu zatrzymania dochodzonej kwoty do czasu zwrotu kapitału kredytu.

Kredytobiorców reprezentowali r.pr. Tomasz Konieczny i adw. Cezary Korolczuk z kancelarii Konieczny, Polak Radcowie Prawni sp.p. w Poznaniu.
Wyrok jest prawomocny. Przysługuje od niego skarga kasacyjna do SN.

Udostępnij na: