19
kwi

Udostępnij na:Ustawa antyspreadowa nie uchyliła abuzywności klauzul indeksacyjnych!

Banki broniące się w procesach sądowych przed uznaniem ich własnych klauzul indeksacyjnych odsyłających do tabel kursowych za niedozwolone (a przez to za niewiążące dla kredytobiorcy) upodobały sobie taki o to argument, jakoby problem budzącej wątpliwości waloryzacji kredytu zniknął wraz z wejściem w życie tzw. ustawy antyspreadowej.

Mowa oczywiście o znanej dość powszechnie „frankowiczom” nowelizacji Prawa bankowego z 2011 r., na podstawie której wielu kredytobiorców później zdecydowało się na aneksy do umów kredytu zmieniając walutę spłaty kredytu z PLN na CHF. Taki ruch oczywiście nie miał i nie ma nic wspólnego z tzw. przewalutowaniem, ponieważ aneksy te (a przynajmniej ich przeważająca większość) nie dotyczyły w żadnej mierze waluty, w której wyrażane jest saldo kredytu.

Niestety trochę na zasadzie, że „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”, banki zdołały przekonać co niektórych sędziów do koncepcji jakże groźnej dla kredytobiorców i błędnej – mającej niewiele wspólnego z treścią przepisów ustawy antyspreadowej – jakoby abuzywność postanowień umownych zawierających niejasne reguły waloryzacji została wraz z wejściem z życie tych przepisów usunięta, a miało to miejsce dokładnie 26 sierpnia 2011 r.

Tym tropem szedł początkowo Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, do którego kancelaria Konieczny, Grzybowski, Polak skierowała w imieniu kredytobiorcy pozew o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). Chodziło w gruncie rzeczy o wypowiedziany kredyt indeksowany kursem CHF Santander Consumer Bank. Wspomniany sąd oddalił bowiem wniosek pełnomocnika kredytobiorcy o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie toczącej się egzekucji z lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką banku na czas trwania procesu. Uczynił to właśnie z powołaniem na rzekome narzędzie prawne – w postaci możliwości zmiany waluty spłaty kredytu, wynikające rzekomo z ustawy antyspreadowej, a pozwalające w mniemaniu Sądu Okręgowego wyeliminować z obrotu niedozwolone klauzule indeksacyjne.

Zażalenie radcy prawnego Tomasza Koniecznego, reprezentującego kredytobiorcę w tej sprawie, okazało się jednak skuteczne. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w postanowieniu z 22 marca 2018 r. (sygn. akt I ACz 298/18) zmienił zaskarżone postanowienie SO w Zielonej Górze, zawieszając egzekucję, stwierdzając przy tym jednoznacznie, że samo wejście w życie nowelizacji Prawa bankowego dokonanego ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. (tzw. ustawą antyspreadową) nie niweluje ochrony konsumentów przed niedozwolonym charakterem klauzul indeksacyjnych.

Udostępnij na: