06
maj

Udostępnij na:Prywatne: Magdalena Grzelak

Tarcza 2.0 a rozwiązania w zakresie upadłości

W czasie stanu epidemii, gdy w kraju obowiązują rozmaite restrykcje, ograniczające możliwość prowadzenia biznesu, firmy nie są w stanie regulować swoich bieżących zobowiązania. Wiele przedsiębiorstw będzie zmuszonych do przeprowadzenia restrukturyzacji lub nawet ogłoszenia upadłości. Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej nie ochroni wszystkich zagrożonych upadłością przedsiębiorstw.

Kiedy ogłosić upadłość?

Upadłość  nie jest kojarzona z niczym przyjemnym. Należy jednak pamiętać, że w wielu przypadkach, może stać się naszą jedyną deską ratunku. Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w terminie 30 dni od momentu wystąpienia ku temu podstawy, a więc od dnia niewypłacalności. Jest to przesłanka obligatoryjna, której niedopełnienie może spowodować  odpowiedzialność cywilną oraz karną. Aby można mówić o niewypłacalności przedsiębiorstwa, ziścić się muszą dwie przesłanki. Pierwsza z nich to przesłanka płynności. Oznacza ona, że przedsiębiorstwo musi utracić zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że zdolność ta jest utracona wówczas, kiedy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Druga przesłanka to przesłanka majątkowa. Stanowi ona, że dłużnik jest niewypłacalny, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Niniejsze rozwiązanie dotyczy członków zarządu spółek kapitałowych, wspólników spółek osobowych i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność. Jak wynika z tarczy 2.0. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa wyżej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli wówczas powstał stan niewypłacalności domniemywa się, że zaistniał on z powodu koronawirusa. Wskazać należy, że warto zabezpieczyć dowody, świadczące o tym, że stan niewypłacalności powstał właśnie w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii, jak również, że niewypłacalność spowodowana została przez koronawirusa. Takie dowody mogą przydać się w razie wszczęcia postępowania sądowego.

Jak uniknąć upadłości?

Bieg terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie uległ wydłużeniu, a został tylko „zawieszony”. W związku z tym, warto wcześniej zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami i zawczasu zapobiec upadłości przedsiębiorstwa. Pierwszym krokiem powinno być podjęcie negocjacji z kontrahentami. Przedsiębiorcy znajdujący się w stanie zagrożenia niewypłacalnością powinni również skorzystać z mechanizmów pomocowych oferowanych w tarczach antykryzysowych. Jeżeli nie uda się nam ustalić nowych warunków współpracy, a pomimo skorzystania z nowych rozwiązań pomocowych cały czas nasza firma zagrożona będzie niewypłacalnością, powinniśmy zastanowić się nad złożeniem wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Złożenie takiego wniosku spowoduje czasowe zawieszenie spłaty wierzytelności i dokonanie czynności, które mają na celu przywrócenie przedsiębiorcy do obrotu gospodarczego oraz co do zasady uchroni nas przed egzekucją. Z ostrożności jednak warto złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

W uchwalonym przez Sejm projekcie tarczy antykryzysowej 3.0, ustawodawca postanowił o rozszerzeniu katalogu spraw pilnych o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i sprawy prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości i postepowanie prowadzone po ogłoszeniu upadłości. W najbliższym czasie nad projektem tarczy antykryzysowej 3.0 będzie obradował Senat.

Stan prawny na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Udostępnij na: