22
sty

Udostępnij na:Prywatne: Magdalena Grzelak

Beneficjent rzeczywisty

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku obowiązująca od 13 lipca 2018 roku wprowadza obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

Kim jest beneficjent rzeczywisty? 

Definicja Beneficjenta rzeczywistego znajduje się  w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML (tj. Anti-Money Laundering). Zgodnie z niniejszą ustawą beneficjentem rzeczywistym (tj. ultimate beneficial owner), jest osoba fizyczna:

  • będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej spółki, a w jej braku:
  • osoba dysponująca ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, a w jej braku:
  • sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponująca ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, a w jej braku
  • sprawująca kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do spółki uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
  • w przypadku udokumentowanej niemożności ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych wyżej – osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Beneficjentem rzeczywistym w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, co do którego nie istnieją przesłanki oraz okoliczności wskazujące na to, że kontrolę nad nim sprawuje inna osoba fizyczna, prawna albo inne osoby fizyczne bądź prawne, jest sam klient.

Czym jest Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)? 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest rejestrem, w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat beneficjentów rzeczywistych. Są one przekazywane bezpośrednio przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, a także spółki akcyjne. Każdy z wyżej wskazanych podmiotów ma obowiązek zgłaszania do CRBR informacji w terminie do 7 dni albo od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, albo od dnia zmiany informacji wcześniej przekazanych do CRBRA. Zgłoszeń beneficjentów rzeczywistych, aktualizacji informacji oraz sprostowań ewentualnych pomyłek dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, która pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zagrożonego karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 233 § 6 Kodeksu karnego) potwierdza prawdziwość przekazywanych informacji. Zgłoszenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Niewywiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłoszenia beneficjenta do rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1.000.000,00 zł.

Udostępnij na: